BẢNG GIÁ PHẦN MỀM CHO ĐẠI LÝ THUẾ

 • Phiên bản

 • Cấu hình phiên bản
 • Bản quyền
 • Phát sinh thêm 01 DN
 • Phát sinh thêm 05 DN EFFECT tặng 01 máy trạm
 • Tính năng Quản trị Rủi ro về thuế & Phân tích Hồ sơ trước Hoàn thuế
 • Phát sinh 01 máy trạm
 • Thay đổi giấy phép sử dụng
 • Số chứng từ giới hạn trong 01 năm
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đào tạo trực tuyến
 • Tích hợp Hóa đơn điện tử
 • Tỷ lệ bảo trì hàng năm
 • Chi phí nâng cấp phiên bản
 • Phiên bản ĐLT STARTER

 • 01 phiên bản
  Cho 05 DN, 01 máy trạm
 • Bản quyền 2.499.000 VND
 • Phát sinh thêm 01 DN500.000 VND
 • Phát sinh thêm 05 DN EFFECT tặng 01 máy trạm1.500.000 VND
 • Tính năng Quản trị Rủi ro về thuế & Phân tích Hồ sơ trước Hoàn thuếKhông Có
 • Phát sinh 01 máy trạm650.000 VND/ 01 máy trạm
 • Thay đổi giấy phép sử dụng 650,000 VND/ 01 lần
 • Số chứng từ giới hạn trong 01 năm 300 chứng từ/ 01 DN
 • Bảo hành 12 thángTrực tuyến miễn phí
 • Đào tạo trực tuyến Miễn phí
 • Tích hợp Hóa đơn điện tửMiễn phí
 • Tỷ lệ bảo trì hàng năm
 • Chi phí nâng cấp phiên bản
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành (phân bước, định mức)
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
  19. Tích hợp phần mềm Hóa đơn điện tử
 • Phiên bản ĐLT STANDARD

 • 01 phiên bản
  Cho 06 DN, 03 máy trạm
 • Bản quyền 13,900,000 VND
 • Phát sinh thêm 01 DN2,000,000 VND
 • Phát sinh thêm 05 DN EFFECT tặng 01 máy trạm6,000,000 VND
 • Tính năng Quản trị Rủi ro về thuế & Phân tích Hồ sơ trước Hoàn thuế4.000.000 VND/01 phiên bản
 • Phát sinh 01 máy trạm1,300,000 VND/ 01 máy trạm
 • Thay đổi giấy phép sử dụng 650,000 VND/ 01 lần/ 01 DN
 • Số chứng từ giới hạn trong 01 năm Không giới hạn chứng từ
 • Bảo hành 12 thángTrực tuyến miễn phí
 • Đào tạo trực tuyến Miễn phí
 • Tích hợp Hóa đơn điện tửMiễn phí
 • Tỷ lệ bảo trì hàng năm15% Tổng giá trị Phần mềm
 • Chi phí nâng cấp phiên bản80% Tổng giá trị Phần mềm
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành (phân bước, định mức)
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
  19. Tích hợp phần mềm Hóa đơn điện tử
 • Phiên bản ĐLT MEDIUM

 • 01 phiên bản
  Cho 12 DN, 06 máy trạm
 • Bản quyền19,800,000 VND
 • Phát sinh thêm 01 DN2,000,000 VND
 • Phát sinh thêm 05 DN EFFECT tặng 01 máy trạm6,000,000 VND
 • Tính năng Quản trị Rủi ro về thuế & Phân tích Hồ sơ trước Hoàn thuế4.000.000 VND/01 phiên bản
 • Phát sinh 01 máy trạm1,300,000 VND/ 01 máy trạm
 • Thay đổi giấy phép sử dụng 650,000 VND/ 01 lần/ 01 DN
 • Số chứng từ giới hạn trong 01 năm Không giới hạn chứng từ
 • Bảo hành 12 thángTrực tuyến miễn phí
 • Đào tạo trực tuyến Miễn phí
 • Tích hợp Hóa đơn điện tửMiễn phí
 • Tỷ lệ bảo trì hàng năm15% Tổng giá trị Phần mềm
 • Chi phí nâng cấp phiên bản80% Tổng giá trị Phần mềm
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành (phân bước, định mức)
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
  19. Tích hợp phần mềm Hóa đơn điện tử
 • Phiên bản ĐLT BIG

 • 01 phiên bản
  Cho 22 DN, 10 máy trạm
 • Bản quyền 27,800,000 VND
 • Phát sinh thêm 01 DN2,000,000 VND
 • Phát sinh thêm 05 DN EFFECT tặng 01 máy trạm6,000,000 VND
 • Tính năng Quản trị Rủi ro về thuế & Phân tích Hồ sơ trước Hoàn thuế4.000.000 VND/01 phiên bản
 • Phát sinh 01 máy trạm1,300,000 VND/ 01 máy trạm
 • Thay đổi giấy phép sử dụng 650,000 VND/ 01 lần/ 01 DN
 • Số chứng từ giới hạn trong 01 năm Không giới hạn chứng từ
 • Bảo hành 12 thángTrực tuyến miễn phí
 • Đào tạo trực tuyến Miễn phí
 • Tích hợp Hóa đơn điện tửMiễn phí
 • Tỷ lệ bảo trì hàng năm15% Tổng giá trị Phần mềm
 • Chi phí nâng cấp phiên bản80% Tổng giá trị Phần mềm
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành (phân bước, định mức)
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
  19. Tích hợp phần mềm Hóa đơn điện tử
 • Phiên bản ĐLT GROUP

 • 01 phiên bản
  Cho 40 DN, 20 máy trạm
 • Bản quyền 31,800,000 VND
 • Phát sinh thêm 01 DN2,000,000 VND
 • Phát sinh thêm 05 DN EFFECT tặng 01 máy trạm6,000,000 VND
 • Tính năng Quản trị Rủi ro về thuế & Phân tích Hồ sơ trước Hoàn thuế4.000.000 VND/01 phiên bản
 • Phát sinh 01 máy trạm1,300,000 VND/ 01 máy trạm
 • Thay đổi giấy phép sử dụng 650,000 VND/ 01 lần/ 01 DN
 • Số chứng từ giới hạn trong 01 năm Không giới hạn chứng từ
 • Bảo hành 12 thángTrực tuyến miễn phí
 • Đào tạo trực tuyến Miễn phí
 • Tích hợp Hóa đơn điện tửMiễn phí
 • Tỷ lệ bảo trì hàng năm15% Tổng giá trị Phần mềm
 • Chi phí nâng cấp phiên bản80% Tổng giá trị Phần mềm
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành (phân bước, định mức)
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
  19. Tích hợp phần mềm Hóa đơn điện tử

- Lưu ý

           + Chi phí bảo trì trực tuyến hàng năm đã bao gồm cập nhật tính năng, tiện ích mới, miễn phí thay đổi GPSD.

           + Chi phí nâng cấp phiên bản bao gồm việc nâng cấp khi thay đổi công nghệ mới, thay đổi Hệ thống BCTC theo Quy định mới của Bộ Tài Chính.

- Mẫu biên bản và Hợp đồng: Download tại đây

-Tài liệu Hướng dẫn sử dụng:Xem ngay

Các Đối Tác

Để có khuyến mại lớn nhất bạn hãy liên hệ tới một trong các đại lý của chúng tôi