Bảng giá phần mềm kế toán EFFECT EFFE

Phiên bản đóng gói, trả tiền 01 lần
Chi phí này chưa bao gồm đi lại - ăn ở đối với khách hàng ngoài Hà Nội và HCM

 • ĐƠN GIÁ
 • Bản quyền
 • Thay đổi GPSD
 • Máy trạm
 • Đào tạo E learning
 • Phân hệ chức năng
 • Thương mại

 • 16 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 6000000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Đào tạo E learning:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán bán hàng
  5. Kế toán TSCĐ
  6. Kế toán CCDC
  7. Kế toán lương
  8. Kế toán tổng hợp
  9. Tìm kiếm thống kê
  10. Sổ sách báo cáo
  11. Báo cáo thuế
  12. Báo cáo tổng hợp
  13. Báo cáo quản trị
  14. Báo cáo tài chính
  15. Hệ thống chương trình
  16. Tích hợp kê khai thuế
 • Dịch vụ

 • 16 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 8000000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Đào tạo E learning:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán bán hàng
  5. Kế toán TSCĐ
  6. Kế toán CCDC
  7. Kế toán lương
  8. Kế toán tổng hợp
  9. Tìm kiếm thống kê
  10. Sổ sách báo cáo
  11. Báo cáo thuế
  12. Báo cáo tổng hợp
  13. Báo cáo quản trị
  14. Báo cáo tài chính
  15. Hệ thống chương trình
  16. Tích hợp kê khai thuế
 • Xây dựng

 • 17 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 10000000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Đào tạo E learning:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán bán hàng
  5. Kế toán TSCĐ
  6. Kế toán CCDC
  7. Kế toán lương
  8. Kế toán giá thành
  9. Kế toán tổng hợp
  10. Tìm kiếm thống kê
  11. Sổ sách báo cáo
  12. Báo cáo thuế
  13. Báo cáo tổng hợp
  14. Báo cáo quản trị
  15. Báo cáo tài chính
  16. Hệ thống chương trình
  17. Tích hợp kê khai thuế
 • Sản xuất

 • 17 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 12000000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Đào tạo E learning:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán bán hàng
  5. Kế toán TSCĐ
  6. Kế toán CCDC
  7. Kế toán lương
  8. Kế toán giá thành
  9. Kế toán tổng hợp
  10. Tìm kiếm thống kê
  11. Sổ sách báo cáo
  12. Báo cáo thuế
  13. Báo cáo tổng hợp
  14. Báo cáo quản trị
  15. Báo cáo tài chính
  16. Hệ thống chương trình
  17. Tích hợp kê khai thuế
 • Mở rộng

 • Đầy đủ 24 phân hệ

 • Bản quyền: Thêm mới 2000000 VNĐ/phân hệ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Đào tạo E learning:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán bán hàng
  5. Kế toán TSCĐ
  6. Kế toán CCDC
  7. Kế toán lương
  8. Kế toán giá thành
  9. Kế toán tổng hợp
  10. Tìm kiếm thống kê
  11. Sổ sách báo cáo
  12. Báo cáo thuế
  13. Báo cáo tổng hợp
  14. Báo cáo quản trị
  15. Báo cáo tài chính
  16. Hệ thống chương trình
  17. Quản lý đơn hàng mua
  18. Quản lý đơn hàng bán
  19. Kho thực
  20. QR Code
  21. SMS Brandname
  22. Tích hợp KK thuế
  23. Tích hợp chữ ký số
  24. Tích hợp H.đơn điện tử

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Xem ngay tại đây 

- Chi phí đào tạo

           + Đào tạo tập trung theo địa bàn (tối thiểu 50 cán bộ):    2 000 000 VNĐ/Đơn vị/02 buổi

           + Đào tạo tập trung tại Hà Nội (tối đa 02 người/đơn vị):  1 000 000 VNĐ/Đơn vị/04 buổi

           + Đào tạo trực tiếp tại đơn vị (tối đa 10 cán bộ):              4 000 000 VNĐ/Đơn vị/04 buổi 

- Giá sản phẩm EFFECT EFFE EXPRESS: 0 VNĐ cho 200 chứng từ/01 năm. Mua ngay

- Giá sản phẩm EFFECT EFFE STARTER: 3 000 000 VNĐ cho 1200 chứng từ/01 năm.  Mua ngay

Chi phí mở thêm một máy trạm: 650 000 VNĐ/ 1 máy

- Mẫu hợp đồng: Download tại đây

Tư vấn - Hỗ trợ
1900 575785
Học trực tuyến
htt.effe.vn

KÊNH PHÂN PHỐI

Top